تعداد مقالات: 430
351. تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-196

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی


352. اصلاحیه‌ای بر شرح‌‌‌های یک بیت از دیوان خاقانی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 171-178

علیرضا فولادی


353. اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 183-206

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد


354. خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 169-188

حسن محمدیان؛ غلامرضا پیروز؛ مرتضی محسنی


356. ولایت در نگاه راز شیرازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 197-222

محمدیوسف نیری؛ عباس مرادی


358. کاوه، آهنگری فرودست یا خدایی فرود آمده

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 147-160

سیدکاظم موسوی؛ اشرف خسروی


363. ردیابی برخی بدعت کاری های ساختاری دررباعی معاصرفارس

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 211-230

غلامرضا کافی؛ مرضیه مرادی


365. نگاهی به‌دو زبانگی در واژه‌های مرکب خاقانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 161-172

محمود فضیلت


366. نه به اشتر بر سوارم (درباره ی وزن شعری در گلستان سعدی)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 231-242

آریا طبیب زاده


367. نگاهی به تصحیح منظومة همای و همایون به اهتمام کمال عینی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-182

محمدمهدی معلمی؛ مرتضی رزاقپور


369. سندی نویافته برای شناسایی سراینده قصیده «ام‌الکواعب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

رحمان قربانی


370. واکاوی«تأثیرات سراسربینی» و «خودسانسوری» در پرتو نقد هنر خویشتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

مهرداد نصرتی


371. نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1397

فرهاد کرمی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ محسن ذوالفقاری


372. جستجوی منابع جدیدی در رابطه با نام سراینده و تخمین زمان سرایش برزونامه کهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1397

فرزاد قائمی


374. هماهنگی وزن و محتوا در نوحه‌ها و مرثیه‌های یغمای جندقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1397

مهدی نجفی؛ اسحاق طغیانی؛ محبوبه خراسانی


375. واکاوی نگاه‌ها‌ به مرگ در غزل معاصر (مرگ‌اندیشی، مرگ‌زدگی یا مرگ‌مشتاقی؟)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1397

علی محمد محمودی؛ اسحاق طغیانی