تعداد مقالات: 448
426. دگرگونی‌های ایدئولوژیک در دیوان ملک الشعرای بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22099/jba.2020.35631.3600

مجتبی مجرد


427. «کارکرد نحو روایی (مدل کنشگران) و پیرنگ در منظومهی ویس و رامین»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22099/jba.2020.35333.3567

آنیتا خالقی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالناصر نظریانی


428. عطار نیشابوری و باز آفرینی خویش از طریق شخصیت حلاج و شیخ صنعان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22099/jba.2020.35560.3594

مهدی محبتی


429. آگاهی‌های تازه در باره ی «زگهواره تا گور دانش بجوی» و سراینده‌ی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22099/jba.2020.36002.3652

حمیدرضا فهندژسعدی


430. سیمای معشوق در شعر محجوبه هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22099/jba.2020.36009.3638

عباس نیکبخت؛ علیرضا پودینه


431. بررسی زمینه‌های فرهنگی و گفتمانی شکل‌گیری هویت در شعر عقاب خانلری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22099/jba.2020.35746.3612

منصور رحیمی؛ سیداحمد پارسا


432. تلک / طاق / تاک / تاگ ؟ بررسی کلمه ای در گرشاسب نامه اسدی طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22099/jba.2020.33608.3550

اصغر ابراهیمی وینیچه؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمود براتی خوانساری


433. معرفی، تصحیح و واکاوی یک بیت تازه‌ی منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.22099/jba.2020.35788.3614

سجاد دهقان؛ زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی


434. بررسی ترجمة انگلیسی غزلی از حافظ بر پایة برداشت درست از متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22099/jba.2020.37274.3770

شیرین رزمجو بختیاری


435. تحلیل لوگوس (زبان) در مثنوی و غزلیات شمس با رویکرد هستی‌شناسانة هایدگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22099/jba.2020.36712.3712

فرزاد بالو؛ رضا رضاپور


436. بررسی و تحلیل کارکرد صفت در غزل‌های طنز و حسب‌ حال حافظ بر اساس تئوری ارزیابی نقشگرای هالیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.36408.3681

مژگان پهلوانی؛ منوچهر تشکری؛ نصرا... امامی


437. سندی نویافته دربارۀ سرایندۀ سام‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.37810.3833

رضا غفوری


438. بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است (بررسی آماری و تحلیلی واژگان جنگی و حماسی در غزلیات سعدی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.36516.3694

زهرا انصاری؛ اسداله نوروزی؛ مریم قره خانیان


440. بررسی و تطبیق ساختار و درون‌مایه‌ی اسرارنامه‌ و مخزن الاسرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.34970.3542

فاطمه طوبایی؛ نجف جوکار


441. جایگاه و کارکرد شعر و اندیشه سعدی در نظام فکری شهیدمطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.36196.3659

جعفر فسائی؛ نجمه دری


442. فرهنگ‌آفرینی سنایی در ساحت قلندری با تکیه بر قصائد او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.36934.3737

سید محمد هادی حسینی؛ محمد یوسف نیری


443. بررسی و تحلیل دشواری‌های اسرارنامه‌ی عطّار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22099/jba.2020.36942.3738

سعاد سواری؛ بهاءالدین اسکندری


444. نگاهی به یک منطقه سکوت در شعر شفیعی‌کدکنی: زن (براساس آرای پیر ماشری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22099/jba.2020.37660.3816

سعید کریمی قره‌بابا


445. مقاله کوتاه: نردشیر یا نردِ شیر چیست؟

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 291-301

10.22099/jba.2019.34419.3469

امیر سلطان محمدی


446. متن شناسی دلگشانامۀ ارجمند کشمیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22099/jba.2020.37576.3804

سید امیر جهادی؛ حمیدرضا خوارزمی


447. رهیافت‌هایی به مفهوم و خاستگاه «طنین» در شعر و اندیشه‌ی طاهره صفارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22099/jba.2020.37723.3825

منوچهر جوکار


448. بررسی و تحلیل ردپای چشم رنگی یا غیر سیاه در ادبیات فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22099/jba.2020.37239.3763

محمدحسین کرمی