تعداد مقالات: 434
151. مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-92

اکبر شامیان؛ عبدالرحیم حقدادی؛ زلیخا حاجی پور


152. جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-104

سعاد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده


153. بحران هویت در شعر پست‌مدرنیستی ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 71-94

بهزاد خواجات


154. خاستگاه و ردّ پای دیو و اهریمن در ادب کهن فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 73-99

حمیرا زمردی؛ زهرا نظری


155. عناصر شریعت دوگانه ی شاعری انوری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-92

هادی جوادی امام زاده؛ محمد امیر عبیدی نیا


156. واکاوی شخصیت فرهاد، در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-90

جواد دهقانیان؛ یاسر فراشاهی نژاد


157. بررسی تطبیقی وجوه نوستالژی در دو بومی‌سرودة « آدورون»1 و « مِشِی نازی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 73-96

نجمه دری؛ فرامرز خجسته؛ احمد حاجبی


159. نمادشناسی حکایت «بوف و زاغ» کلیله و دمنه بر پایه¬ی اساطیر ایران و هند

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 75-97

فرانک جهانگرد؛ مصطفی صدیقی؛ طیبه گلستان


161. جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-102

علیرضا طاهری؛ زینب یدملت


162. دیالکتیک شکل و محتوا در شعر «زمستان» اخوان ثالث

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-98

محمد خسروی شکیب؛ مجتبی جوادی نیا


163. نقدی بر تصحیح اشعار تاریخ ذوالقرنین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 77-96

بهرام شعبانی


164. توبه و تطهیر گفتمانی در خیامیّت پیشامدرن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-100

نقی(سینا) جهان دیده کودهی؛ علیرضا نیکویی


165. ارتباط برون‌متنی و درون‌متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 79-97

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ مهدی دهرامی


166. نقش انجمن های ادبی مؤثر دورۀ پهلوی اول در روند شعر معاصر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-106

زهرا رستمی؛ مرتضی فلاح


167. پژوهشی نو در احوال و آثار سراج الدین علیخان آرزو

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 83-106

سعید شفیعیون


168. معانی القایی شعر «نشانی» بر پایه‌ی هم‌نشینی نشانه‌ها

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 85-106

سعید حسام پور؛ عبدالرضا سعیدی


170. بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته‌های روان‌تحلیل‌گری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 91-119

فاتح رحمانی؛ محمدهادی مرادی؛ فرزین رضایی


171. بازنمایی اسطوره¬¬ی صعود در شاهنامه¬ی فردوسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 103-117

داوود غلام زاده


173. بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-78

سیدمحمد رضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی؛ سلمان محمودی


174. استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 71-94

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی