تعداد مقالات: 434
276. تحلیل مفهوم «وطن» در شعر و اندیشۀ میرزادۀعشقی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 137-160

میلاد شمعی؛ مینو بیطرفان


281. جلوه های تضاد فکری و زبانی در قطعات ابن یمین فریومدی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 139-164

اسماعیل صادقی؛ امین بنی طالبی


282. خوانشی لاکانی از غمنامه رستم و اسفندیار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 141-166

بهروز مهری


283. داستان دقوقی از منظر ادبیات شگرف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-166

مصطفی غریب؛ محمد بهنام فر


284. بازتاب رخداد های سیاسی و اجتماعی در شعر حمیدی شیرازی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-166

محتشم محمدی؛ بشیر علوی


285. جریان شعر زبان در دهۀ هفتاد، با تأکید بر شعر رضا براهنی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 141-182

اسماعیل شفق؛ بلال بحرانی


287. سیمای تهمینه در روایت‌های حماسی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 145-166

رضا غفوری


288. کارکردهای هنری ردیف دردیوان عطارنیشابوری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-168

فاطمه مدرسی؛ اله یار افراخته


290. بررسی ساختار متن در کشف‌المحجوب هجویری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 147-171

اکبر نحوی؛ ناهید دهقانی


293. بررسی ساختار استدلال در سه متن دوره‌ی قاجار

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 151-174

منیژه عبدالهی؛ احیاء عمل صالح


294. بررسی نه رباعی خیامانه‌ی عطار

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 151-170

طه صادری؛ اسدالله واحد


295. جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 153-170

هادی عدالت پور


297. از کتابت تا وزارت

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 157-172

جمشید مظاهری؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اکبر احمدی دارانی


299. تأثیر صورخیال ادبی برنگارگری مکتب شیراز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 161-184

فاطمه ماه وان؛ محمدجعفر یاحقی


300. بررسی سیر تحول شیوه‌های روایت و زاویه‌ی دید در داستان‌های کوتاه سیمین دانشور

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 179-199

باقر صدری نیا؛ ابراهیم خلیل هومن