تعداد مقالات: 434
351. تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-196

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی


352. تحلیل و رمز گشایی ارتباطات غیر کلامی در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 181-210

محمدحسین نیکداراصل؛ محمدهادی احمدیانی پی


353. نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 181-198

علی نظر نظری تاویرانی؛ سید احمد پارسا


354. بررسی دلایل اثرگذاری ابیات بی تصویر در دیوان حافظ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 183-214

علی نوری؛ مجید عزیزی


355. اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 183-206

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد


357. سعدی شیراز و سعدی هند

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 191-216

عبداله واثق عباسی


358. خویشکاری‌های مشترک فلز و آب و آتش در اساطیر و باورهای ایرانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 191-210

ناصر نیکوبخت؛ هیبت اله اکبری ندمانی؛ حسین محمدی


360. همانندی‌های دیالکتیکی مولانا و هگل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-214

محمدیوسف نیری؛ محمدحسین نیکداراصل؛ جلیل خلیلی جهرمی


361. حرکت بر اساس داستان «اسطقس» سیمین دانشور از منظر نقد اساطیری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 205-220

فاطمه مدرسی؛ الناز عزتی


363. ذکر وجودی و شهودی در عرفان اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 207-228

خیراله محمودی


364. بررسی گونه‌های فخر در دیوان حافظ

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 223-248

محمدحسین نیکدار اصل


365. کاوه، آهنگری فرودست یا خدایی فرود آمده

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 147-160

سیدکاظم موسوی؛ اشرف خسروی


368. ولایت در نگاه راز شیرازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 197-222

محمدیوسف نیری؛ عباس مرادی


371. ردیابی برخی بدعت کاری های ساختاری دررباعی معاصرفارس

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 211-230

غلامرضا کافی؛ مرضیه مرادی


374. هماهنگی وزن و محتوا در نوحه‌ها و مرثیه‌های یغمای جندقی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 234-261

مهدی نجفی؛ اسحاق طغیانی؛ محبوبه خراسانی


375. نگاهی به‌دو زبانگی در واژه‌های مرکب خاقانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 161-172

محمود فضیلت