تعداد مقالات: 442
426. دگرگونی‌های ایدئولوژیک در دیوان ملک الشعرای بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

مجتبی مجرد


428. «کارکرد نحو روایی (مدل کنشگران) و پیرنگ در منظومهی ویس و رامین»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

آنیتا خالقی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالناصر نظریانی


429. عطار نیشابوری و باز آفرینی خویش از طریق شخصیت حلاج و شیخ صنعان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

مهدی محبتی


430. آگاهی‌های تازه در باره ی «زگهواره تا گور دانش بجوی» و سراینده‌ی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

حمیدرضا فهندژسعدی


431. سیمای معشوق در شعر محجوبه هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

عباس نیکبخت؛ علیرضا پودینه


432. بررسی زمینه‌های فرهنگی و گفتمانی شکل‌گیری هویت در شعر عقاب خانلری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

منصور رحیمی؛ سیداحمد پارسا


433. تلک / طاق / تاک / تاگ ؟ بررسی کلمه ای در گرشاسب نامه اسدی طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

اصغر ابراهیمی وینیچه؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمود براتی خوانساری


434. معرفی، تصحیح و واکاوی یک بیت تازه‌ی منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

سجاد دهقان؛ زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی


435. بررسی ترجمة انگلیسی غزلی از حافظ بر پایة برداشت درست از متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

شیرین رزمجو بختیاری


436. تحلیل لوگوس (زبان) در مثنوی و غزلیات شمس با رویکرد هستی‌شناسانة هایدگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

فرزاد بالو؛ رضا رضاپور


437. بررسی و تحلیل کارکرد صفت در غزل‌های طنز و حسب‌ حال حافظ بر اساس تئوری ارزیابی نقشگرای هالیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

مژگان پهلوانی؛ منوچهر تشکری؛ نصرا... امامی


438. سندی نویافته دربارۀ سرایندۀ سام‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

رضا غفوری


439. بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است (بررسی آماری و تحلیلی واژگان جنگی و حماسی در غزلیات سعدی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

زهرا انصاری؛ اسداله نوروزی؛ مریم قره خانیان


440. بررسی و تطبیق ساختار و درون‌مایه‌ی اسرارنامه‌ و مخزن الاسرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

فاطمه طوبایی؛ نجف جوکار


441. جایگاه و کارکرد شعر و اندیشه سعدی در نظام فکری شهیدمطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

جعفر فسائی؛ نجمه دری


442. مقاله کوتاه: نردشیر یا نردِ شیر چیست؟

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 291-301

امیر سلطان محمدی