تعداد مقالات: 435
127. تحلیل روابط شخصیت‌ها در منظومه‌ی لیلی و مجنون نظامی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-89

مریم درپر؛ محمدجعفر یاحقی


128. تکوین تدریجی سنّت نگارش تاریخ ادبی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 75-101

سیدمهدی زرقانی


129. ایهام تناسب در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 45-66

علی حیدری؛ اعظم فروغی پویا


130. نگاهی به شعر و اندیشه طایر شیرازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 51-71

نجف جوکار؛ جابر دهباشی


132. قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-84

مرضیه طاهری؛ محمدحسین کرمی


133. الگوهای مختلف استحاله در شعر حرکت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

علیرضا رعیت حسن آبادی


134. پیوند «زلف» و «دل» و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 61-82

اکبر صیادکوه؛ علی رحمانیان


136. بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-88

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


137. تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 65-86

هاشم صادقی محسن آبادی؛ محمدجعفر یاحقی


138. بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-82

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی


139. جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-90

علی حیدری؛ مهرنوش دژم


141. مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی‌کدکنی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-86

عظیم جباره ناصرو؛ رقیه (پریچهر) کوهنورد


142. حکایت و جهان‌بینی صوفیانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 69-98

سوسن جبری


143. روایتی دیگر از برزونامه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 69-101

سعید حسام پور؛ عظیم جباره ناصرو


145. شیوه های اجرایی اشعار محلی در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-92

حسن ذوالفقاری


147. مقایسه‌ی صورت و معنا در غرلیات خواجوی کرمانی و جلال‌الدین عضد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-94

طالب شچاعی؛ محمد امیرl عبیدی نیا؛ اکبر صیادکوه


148. تجلی آیین دادخواهی در ادب فارسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-88

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مریم یاراحمدی


149. تصحیح عبارات و ابیاتی چند از کتاب «مواهب الهی» در تاریخ آل مظفر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-92

زهرا ریاحی زمین؛ پیوند بالانی


150. شعر عرفانی و صوفیانه در دوره مشروطیت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 71-98

احمد رضی؛ هادی قلی زاده