تعداد مقالات: 446
376. همانندی‌های دیالکتیکی مولانا و هگل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-214

10.22099/jba.2017.25694.2697

محمدیوسف نیری؛ محمدحسین نیکداراصل؛ جلیل خلیلی جهرمی


379. ذکر وجودی و شهودی در عرفان اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 207-228

10.22099/jba.2012.295

خیراله محمودی


381. بررسی گونه‌های فخر در دیوان حافظ

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 223-248

10.22099/jba.2012.314

محمدحسین نیکدار اصل


382. تصحیح و توضیح یک بیت از دیوان رودکی سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22099/jba.2019.33075.3335

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


383. کاوه، آهنگری فرودست یا خدایی فرود آمده

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 147-160

10.22099/jba.2012.354

سیدکاظم موسوی؛ اشرف خسروی


386. ولایت در نگاه راز شیرازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 197-222

10.22099/jba.2012.235

محمدیوسف نیری؛ عباس مرادی


389. ردیابی برخی بدعت کاری های ساختاری دررباعی معاصرفارس

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 211-230

10.22099/jba.2018.12633.1843

غلامرضا کافی؛ مرضیه مرادی


392. هماهنگی وزن و محتوا در نوحه‌ها و مرثیه‌های یغمای جندقی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 234-261

10.22099/jba.2019.31458.3205

مهدی نجفی؛ اسحاق طغیانی؛ محبوبه خراسانی


393. تلاش برای ترسیم الگوی ارتباط روایی در مثنوی‌های بیدل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 243-263

10.22099/jba.2019.32330.3286

محمّدسعید میرزائی؛ مریم صالحی نیا


394. نقش تشبیه در خوشه خوشه کردن حکایتهای تمثیلی دفتر سوم مثنوی معنوی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 264-289

10.22099/jba.2019.32467.3298

عبداله واثق عباسی؛ محمد چهارمحالی؛ حسین صادقی


395. تجلّی شاعرانه‌ی رنگ و آهنگ در غزلیات بیدل دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22099/jba.2019.31447.3203

محمد میر؛ سامره شاهگلی


398. ضرورت تصحیح دیوان فلکی شروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22099/jba.2019.34079.3437

مجتبی عبدالهی؛ محمد پارسانسب؛ محمود عابدی


400. تحلیل عوامل ناشاعرانگی ها در شعر منثور شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.22099/jba.2019.34868.3526

مختار فیاض؛ اسحاق طغیانی؛ غلامحسین شریفی ولدانی