تعداد مقالات: 446
1. آشنایی¬زدایی و فراهنجاریِ معنایی در غزلیّات مولوی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-20

10.22099/jba.2012.226

خدابخش اسدالهی؛ منصور علی زاده بیگدیلو


2. «انتهای غایت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-26

10.22099/jba.2012.269

محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آبادی


3. حافظ‌- نامه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-24

10.22099/jba.2012.278

علی اکبر احمدی دارانی؛ اکرم هراتیان


4. ویژگی‌های روایات و طومارهای نقّالی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-28

10.22099/jba.2012.287

سجاد آیدنلو