تعداد مقالات: 444
127. بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-82

خدابخش اسداللهی؛ بنت الهدی خرم آبادی؛ بیژن ظهیری ناو


129. تحلیل روابط شخصیت‌ها در منظومه‌ی لیلی و مجنون نظامی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-89

مریم درپر؛ محمدجعفر یاحقی


130. تکوین تدریجی سنّت نگارش تاریخ ادبی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 75-101

سیدمهدی زرقانی


131. جستجوی انگاره خانه در آثار «سهراب سپهری» بر مبنای پدیدارشناسی تخیل «گاستون باشلار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

زیبا پریشانی


132. ایهام تناسب در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 45-66

علی حیدری؛ اعظم فروغی پویا


133. نگاهی به شعر و اندیشه طایر شیرازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 51-71

نجف جوکار؛ جابر دهباشی


135. قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-84

مرضیه طاهری؛ محمدحسین کرمی


136. الگوهای مختلف استحاله در شعر حرکت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

علیرضا رعیت حسن آبادی


137. پیوند «زلف» و «دل» و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 61-82

اکبر صیادکوه؛ علی رحمانیان


139. بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-88

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


140. تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 65-86

هاشم صادقی محسن آبادی؛ محمدجعفر یاحقی


141. بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-82

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی


142. جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-90

علی حیدری؛ مهرنوش دژم


144. مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی‌کدکنی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-86

عظیم جباره ناصرو؛ رقیه (پریچهر) کوهنورد


145. حکایت و جهان‌بینی صوفیانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 69-98

سوسن جبری


146. روایتی دیگر از برزونامه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 69-101

سعید حسام پور؛ عظیم جباره ناصرو


148. شیوه های اجرایی اشعار محلی در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-92

حسن ذوالفقاری


150. مقایسه‌ی صورت و معنا در غرلیات خواجوی کرمانی و جلال‌الدین عضد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-94

طالب شچاعی؛ محمد امیرl عبیدی نیا؛ اکبر صیادکوه