تعداد مقالات: 446
352. گونه‏هایی از هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 179-206

10.22099/jba.2012.294

مرتضی محسنی؛ مهدی صراحتی جویباری


353. تساهل و تسامح در دیوان حافظ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 179-206

10.22099/jba.2012.344

محمدحسین نیکدار اصل


354. بررسی روابط خسرو‌پرویز با شهر‌بَراز بر اساس منابع تاریخی و شاهنامه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 179-198

10.22099/jba.2017.3784

اکبر نحوی؛ سمیه نبوی