نویسنده = سیدفرشید سادات شریفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-28

سعید حسام پور؛ سیدفرشید سادات شریفی