نویسنده = شهین حقیقی
تعداد مقالات: 2
1. گونه شناسی ساخت های قالبی در رباعیات مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

شهین حقیقی؛ طاهره جوشکی


2. بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-70

شهین حقیقی؛ محمدحسین کرمی