نویسنده = احسان زیورعالم
تعداد مقالات: 2
2. بررسی شخصیت پردازی داستانی _نمایشی زنان در منطق الطیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 167-182

سیدفضل اله میرقادری؛ احسان زیورعالم