نویسنده = محمدرضا ابن الرسول
تعداد مقالات: 1
1. «انتهای غایت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-26

محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آبادی