نویسنده = آسیه محمدابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-22

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی