نویسنده = معصومه معدن کن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-190

حسن عبداله زاده؛ معصومه معدن کن؛ اسداله واحد