نویسنده = اکبر نحوی
تعداد مقالات: 3
1. ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 167-186

اکبر نحوی؛ رضا غفوری


2. بررسی ساختار متن در کشف‌المحجوب هجویری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 147-171

اکبر نحوی؛ ناهید دهقانی