نویسنده = سمیه کاظمی نجف آبادی
تعداد مقالات: 2
1. «انتهای غایت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-26

محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آبادی


2. «مصاحبت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 119-136

نرگس گنجی؛ سمیه کاظمی نجف آبادی