نویسنده = نصراله امامی
تعداد مقالات: 10
1. معرفی، تصحیح و واکاوی یک بیت تازه‌ی منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

سجاد دهقان؛ زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی


2. تصحیح و توضیح یک بیت از دیوان رودکی سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


3. بررسی و تحلیل کارکرد صفت در غزل‌های طنز و حسب‌ حال حافظ بر اساس تئوری ارزیابی نقشگرای هالیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

مژگان پهلوانی؛ منوچهر تشکری؛ نصرا... امامی


4. بررسی ابیاتی نویافته از رودکی در فرهنگی ناشناخته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 17-44

نصرالله امامی؛ مژگان شیرمحمدی؛ سجاد دهقان


5. بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-46

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصرالله امامی


6. ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

نصرالله امامی؛ بهمن رضایی


7. بررسی و تحلیل منظومة مانلی نیمایوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

نصرالله امامی؛ منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ آسیه کشاورز مویدی


8. علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-56

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


9. دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

نصراله امامی؛ محمدرضا صالحی؛ نوشین مالگرد


10. رابطه‌ی تجلّی با محبّت و معرفت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-27

نصراله امامی؛ محمد غلامرضایی؛ عبدالمجید محققی