نویسنده = محمدعلی آتش سودا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رمزشناختی داستان «شیخ صنعان»

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-22

محمدعلی آتش سودا