نویسنده = محمد حسین کرمی
تعداد مقالات: 8
1. «زن ستایی در شعر فارسی: بررسی و تحلیل ستایش ممدوحان زن در قصاید مدحی»

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-144

صدیقه جمالی؛ محمدحسین کرمی


2. بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-70

شهین حقیقی؛ محمدحسین کرمی


3. قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-84

مرضیه طاهری؛ محمدحسین کرمی


4. بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-72

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


5. قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 135-150

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا کوثری


6. نقش سعدی در نام‌آوری شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-112

محمدحسین کرمی


7. درنگی بر ناگزیری مرگ گیل‌گمش و اسکندر و جاودانگی اوتناپیشتیم و خضر

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 149-174

محمدحسین کرمی؛ رضوان رحیمی


8. بررسی و تحلیل «شاه زن» در نگاه نظامی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 133-159

محمدحسین کرمی