نویسنده = محمد حسین کرمی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی و تحلیل ردپای چشم رنگی یا غیر سیاه در ادبیات فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22099/jba.2020.37239.3763

محمدحسین کرمی


3. بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-70

10.22099/jba.2017.3713

شهین حقیقی؛ محمدحسین کرمی


4. قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-84

10.22099/jba.2015.2871

مرضیه طاهری؛ محمدحسین کرمی


5. بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-72

10.22099/jba.2014.2036

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


6. قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 135-150

10.22099/jba.2014.1646

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا کوثری


7. نقش سعدی در نام‌آوری شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-112

10.22099/jba.2013.1547

محمدحسین کرمی


9. بررسی و تحلیل «شاه زن» در نگاه نظامی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 133-159

10.22099/jba.2012.321

محمدحسین کرمی