نویسنده = سعید کریمی قره‌بابا
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به یک منطقه سکوت در شعر شفیعی‌کدکنی: زن (براساس آرای پیر ماشری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22099/jba.2020.37660.3816

سعید کریمی قره‌بابا


2. بررسی برخی نکات و اشارات اساطیری، حماسی و فولکلوریک مربوط به اسب در خمسه نظامی گنجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

10.22099/jba.2019.32958.3333

سعید کریمی قره‌بابا