نویسنده = سکینه عباسی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی کارکرد انواع قهرمانان در قصه ی بلند عامیانه ی جنیدنامه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 93-114

یداله جلالی پندری؛ سکینه عباسی