نویسنده = زهرا داور
تعداد مقالات: 1
1. کانونی سازی در اشعار روایی نیما یوشیج

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-108

فائزه عرب یوسف آبادی؛ زهرا داور