نویسنده = سید منصور سادات ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی همراه با نقد شروح پیشین

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-136

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی