نویسنده = نقی(سینا) جهان دیده کودهی
تعداد مقالات: 1
1. توبه و تطهیر گفتمانی در خیامیّت پیشامدرن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-100

نقی(سینا) جهان دیده کودهی؛ علیرضا نیکویی