کلیدواژه‌ها = تاریخگرایی نو
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانش بینامتنی منظومة «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخگرایی نو

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 161-188

سید علی قاسم زاده؛ آسیه ذبیح نیا؛ حسین بردخونی