موضوعات = ادبیات قدیم
تعداد مقالات: 27
3. جلوه های تضاد فکری و زبانی در قطعات ابن یمین فریومدی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 139-164

10.22099/jba.2019.29378.3015

اسماعیل صادقی؛ امین بنی طالبی


7.  همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-56

10.22099/jba.2017.24421.2584

محسن پورمختار؛ منوچهر فروزنده فرد


11. استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 71-94

10.22099/jba.2016.3536

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی


12. بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-26

10.22099/jba.2016.3523

حسین آقاحسینی؛ آزاده پوده


14. بررسی شخصیت پردازی داستانی _نمایشی زنان در منطق الطیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 167-182

10.22099/jba.2016.3144

سیدفضل اله میرقادری؛ احسان زیورعالم


16. قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-84

10.22099/jba.2015.2871

مرضیه طاهری؛ محمدحسین کرمی


17. مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


18. نوع ادبی سوگندنامه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24

10.22099/jba.2015.2575

علی اکبر احمدی دارانی


19. کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


22. تأملی بر دقایق بازی شطرنج در سبک آذربایجانی و عراقی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 157-178

10.22099/jba.2014.2117

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


23. بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-72

10.22099/jba.2014.2036

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


24. بازخوانش بینامتنی منظومة «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخگرایی نو

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 161-188

10.22099/jba.2014.1676

سید علی قاسم زاده؛ آسیه ذبیح نیا؛ حسین بردخونی


25. بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-114

10.22099/jba.2014.1644

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور