موضوعات = متون عرفانی
تعداد مقالات: 28
26. لزومِ تصحیحِ دوباره‌ی غزلیاتِ شمس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 161-186

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


27. چیستی و اقسام مرگ از منظر عطار

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-66

علی محمد ساجدی؛ محبوبه جباره ناصرو


28. نقشی در خیال اقتضای حال نشانه ها در شعر حافظ

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-26

حسین آقاحسینی؛ راضیه حجتی زاده