شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1398 
8. سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

صفحه 165-184

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده