نقدی بر کتاب امثال و حکم دهخدا با تکیه بر معادل‌یابی امثال عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان