بررسی تصویرپردازی در حکایتی از کلیله و دمنه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی