استعاره‌های ترکیبی، گونه‌ای نویافته از استعاره در سروده‌های خاقانی شروانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان