نگاهی به پندهای مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن بر ادب فارسی و عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه رازی کرمانشاه