خانواده در قابوس‌نامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور مهریز یزد

چکیده

در این مقاله، موضوع «خانواده در قابوس‌نامه» مورد بررسی قرار گرفته است. نخست تعریفی از خانواده بیان شده، سپس انواع آن ذکر گردیده است. برای ورود به بحث درباره‌ی موضوع مورد پژوهش، در ابتدا مطرح کردن پدیده‌ی «ازدواج» - که نخستین گام در تشکیل خانواده است - و صحبت درباره‌ی مسایل مربوط به آن چون سّن ازدواج، گزینش همسر، ویژگی‌های همسر ایده آل و ... ضروری بوده است.در بخشی دیگر، درباره‌ی اعضای خانواده (پدر و مادر و فرزندان) و جایگاه و حقوق هر یک، به تفصیل سخن رفته است. بحث درباره‌ی زنان و سه رده‌ی سنی کودک، جوان و پیر، قسمت‌هایی دیگر از این نوشتار را تشکیل می‌دهد. در پایان، پس از اشاره به اقتصاد خانواده در قابوس‌نامه، ساختار خانواده در این کتاب معرفی شده که عبارت است از خانواده‌ی هسته‌ای، تک همسر، پدرتبار، پدرسالار، برون همسر و نومکان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family in Qabousnameh

قرآن کریم

اعزازی، شهلا. (1388). جامعه‌شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار وکارکرد خانواده در دوران معاصر تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

بهار، محمدتقی. (1369). سبک شناسی. تهران: امیرکبیر.

بهنام، جمشید. (1383). تحولات خانواده. ترجمه‌ی محمدجعفر پوینده، تهران: ماهی.

پیاژه، ژان و اینهلدر،باربل. (1386). روان‌شناسی کودک.ترجمه‌ی زینت توفیق، تهران: نی.

دهخدا، علی اکبر. (1374). امثال وحکم. ج2، تهران: امیرکبیر.

راوندی، مرتضی. (1373). تاریخ تحولات اجتماعی. ج1، تهران: نگاه.

روح الامینی، محمود. (1372). مبانی انسان شناسی. تهران: عطار.

ساروخانی، باقر. (1370). مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران: سروش.

سگالن، مارتین. (1370). جامعه شناسی تاریخی خانواده. ترجمه‌ی حمید الیاسی، تهران: مرکز.

سیف، سوسن وکدیور، پروین و همکاران. (1383). روان شناسی رشد. تهران: سمت.

صفا، ذبیح الله. (1369). تاریخ ادبیات در ایران. تهران: فردوس.

عسکری خانقاه، اصغر و کمالی، محمدشریف. (1380). انسان شناسی عمومی. تهران: سمت.

عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر. (1378).  قابوس‌نامه. تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی.

گولد، جولیوس و کولب، ویلیام ل. (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه‌ی مصطفی ازکیا و دیگران، تهران: مازیار.

ناصرخسرو، ابومعین. (1370). دیوان اشعار. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران:  دانشگاه تهران.

نجاتی، حسین. (1374). نقش تربیتی پدر در خانواده. تهران: ژرف.