نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه‌ی فردوسی با پژوهش‌های تاریخی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز