بررسی تطبیقی ساختار داستان‌های شیر و گاو در کلیله و دمنه و افراسیاب و سیاوش در شاهنامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز