سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه ازاد اسلامی واحد رود هن

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رود هن

چکیده

واژه‌ی "خود"یا "خویشتن" در دو حوزة دستور زبان فارسی و روانشناسی کاربرد فراوانی دارد. خود به همراه خویش و خویشتن در دستور زبان فارسی به عنوان ضمیر مشترک به کار می‌رود و در روانشناسی یونگ، خود مظهر "تمامیت" است. از آنجا که واژه‌ی مذکور در نتیجه‌ی منطقالطیر عطار نقش فراوان دارد و همچنین قابل تاویل بر مبنای نظریات روان‌شناختی یونگ است، در این مقاله تلاش بر آن است تا با رویکردی توصیفی – تحلیلی سیر تحول مفهومی آن براساس "فرایند فردیت" بررسی و تحلیل گردد.
مطابق نتایج، در منطق‌الطیر دو نوع خود (خود سایه‌ای و خود کهنالگویی) می‌توان دریافت نمود که ناظر به دو جنبه‌ی "جسم و روان" است. خود سایه‌ای (ضمیر مشترک) در پایان منطق‌الطیر همانند سی مرغ تحول یافته ‌است؛ زیرا احساس این همانی یا یکی شدن با الگوی اصلی (سیمرغ) را در انسان برمی‌انگیزاند و بدین وسیله واقعیت ( تمامیت) را تحقق‌پذیر میسازد. وحدتی که از نظر عطار و روانشناسی نوین نیمه تمام است نه کمال مطلق؛ زیرا کمال مطلق تنها در خداوند تحقق می‌یابد. هم از نظر یونگ و هم از نظر عطار هدف سیر فردانیت کمال نیست، بلکه کامل شدگی است."خود" حاصل وحدت سی مرغ (خودآگاه یا خود سایه‌ای) و سیمرغ (ناخودآگاه ) است. عطار این مفاهیم فلسفی – عرفانی را در قالب تصاویر نمادین در منطقالطیر بازآفرینی نموده است. این فرایند (فردیت) سبب میشود تا آشفتگیها و نابسامانیهای ناشی از جدایی دو ساختار روان و جسم از بین برود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The conceptual evolution of the "self" in the Manteghotteir and Based on individuality process

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Tavoosi 2
  • Shahin Ojaq Alizade 2
2 Professor of department of Persian Language and Literature, Roodehen Branch,
چکیده [English]

The term "self" in the two areas of Persian grammar and psychology is very much used. Self with you and yourself in the Persian grammar as a common pronoun and in the psychology of Yong represents "integrity." Since the word has a significant role in Attar's Manteghotteir as a result, it can also be reciprocally based on Jung's psychological theories. In this paper, it is attempted to investigate and analyze the process of conceptual development based on the "individuality process" with a descriptive-analytical approach.

According to the results, in Manteghotteir there are two types of self-shading and self-antiquity that can be seen in two aspects of "body and soul." The shadow itself (the common pronoun) has been transformed at the end of the logic as the thirteenth, because The feeling of this is the same or the one with the main pattern (Simorgh) in human beings, thereby realizing reality (unity and integrity). The unity that is half full of Attar and modern psychology, not absolute perfection; Because absolute perfection is realized only in God, and the Simorgh is only part of the "self" (collective unconscious), not all of it; For both Yung and Attar, the goal of perfection is not perfection, but perfection. "Self" is the result of the unification of the thirty chickens (self-conscious or shadowy) and the simorgh (unconscious or the example itself). Attar has recreated these philosophical-mystical concepts in the form of symbolic images in logical altair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simorgh
  • Self
  • Attar
  • Manteghotteir
  • Individuality process
  • Old Belonging