بحران هویت در شعر پسا مدرنیستی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ادبیات فارسی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران.

چکیده

در یک – دو دهه ی اخیر شعرهای منتسب به پسامدرنیسم همواره توجه منتقدان را به خود جلب کرده و نقدهای فراوانی در این موضوع به نگارش درآمده است. در این مقاله ضمن اشاره به مفهوم هویت و بحران هویت و انواع آن در علم روان شناسی و علوم اجتماعی؛ از پسا مدرنیسم، مشخصه ها و ورود آن به شعر امروز ایران در دهه ی هفتاد سخن رفته و درباره ی بحران هویت و دلایل آن در شعر پسامدرنیستی ایران بحث و گفت وگو شده است، بحرانی که کیفیت و وقوع آن به دلیل چالش با مفاهیم سنتی و حتی مدرن، جای تأمل دارد. در ادامه و با بررسی شاعران منتسب به این جریان (به گواهی منتقدان و نشریات معتبر ادبی) شاخصه های این بحران در شانزده عنوان جای گرفت و ضمن تشریح هر یک از عناوین، نمونه هایی از شعر پسا مدرنیستی ایران برای تبیین بیشتر به عناوین افزوده شد تا دلایل و کیفیت این بحران در این گونه ی شعری بررسی شود . بحرانی که موجد تحولاتی در عناصر زبانی، بلاغی و معنایی شعرهایی از این دست شده و فارغ از رد و قبول، با بسامدی قابل اعتنا، تجربه های جدیدی در شعر امروز ایران به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identity crisis in postmodern poetry of Iran

نویسنده [English]

  • behzad khajat
Department of Persian Literature, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
چکیده [English]

In one - two decades, poetry attributable to postmodernism has always attracted the attention of critics,and a lot of critical essays has been written on this subject. In this article, beside referring to the concept of identity and crisis of identity and its various types in the science of psychology and social sciences, Postmodernism and its characteristics and its entry into Iranian poetry in the 1970s has been discussed. Also the identity crisis and its traces in the postmodern poetry of Iran was taken into consideration;A crisis whose quality and occurrence are due to the challenges of traditional and even modern concepts.Continuing with the study of poets attributed to this flow,indicators of this crisis were ranked in sixteen titles.Describing each of the titles, examples of Iranian postmodern poetry were added to the titles to thoroughly explain the causes and quality of this crisis in suchtype of poems.A crisis that has brought about changes in the linguistic, rhetorical and semantic elements of these poems.And, regardless of rejection or acceptance, with a wide range, it has created new experiences in Iranian poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity crisis
  • postmodernism
  • classic poetry
  • modern poetry
  • Postmodern poetry