تحلیل رویکرد غزل سرایان معاصر به قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان دانشگاه سمنان،گروه زبان وادبیات فارسی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده
هدف مقالۀ حاضر آن است که با نگاهی تحلیلی، چگونگی کاربرد قاعده ‌کاهی گونه‌ ای جغرافیایی را به عنوان یک
«هنر سازه» در غزل معاصر نشان دهد. مسألۀ مقاله این است که انگیزه‌های غزل‌سرایان امروز از بهره‌گیری گویش منطقه‌ای و لهجه‌های محلّی در غزل معیار امروز چه بوده است؟ بدنۀ اصلی مقاله را تحلیل رویکرد غزل‌سرایان معاصر به
قاعده‌کاهی جغرافیایی در قالب کاربرد واژه‌هایی از لهجه‌های محلّی، مصراع‌ها و ابیات گویشی در غزل رسمی معاصر و در نهایت، غزل محاوره‌ای و گویشی تشکیل می‌دهد. پژوهش حاضر کتابخانه‌ای است و به شیوۀ توصیفی- تحلیلی نوشته می‌شود و در پایان این نتیجه حاصل می‌گردد که ایجاد صمیمیت در مخاطب و هویت‌بخشی بومی به غزل امروز و از همه مهم‌تر رسیدن به نوعی آشنایی‌زدایی از راه گریز از گونۀ نوشتاری معیار به واژگان و ساخت نحوی گفتار و به ویژه گویش محلی از پیامدهای به کارگیری قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی در غزل معاصر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Approach of the Contemporary Sonnet Composers to the Geographical Form Deviation.

نویسندگان [English]

  • Abdoolah Hasanzadeh mirali 1
  • yadollah shokri 2
  • javad jafarinasab 3
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Semnan University
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Semnan University
3 PhD Candidate in Persian Language and Literature, Semnan University
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is showing the how of geographical form deviation as an Artistic Device in contemporary sonnet through an analytical view. The problem in this study is to find out the motivation behind the contemporary sonnet composers in using regional dialects and native accents in standard form of sonnet. The body of the study includes the analysis of the approach of contemporary sonnet composers to the geographical form deviation, using words from native accents, verses, and dialectic poems, in formal contemporary sonnets and then conversational and dialectic sonnets. The present study is a library research and the method of research is descriptive – analytical. The findings show that, building intimacy in the audience and identifying the modern sonnet and reaching to a deviation by escaping from the standard form of writing and using the regional words and dialects are the results of geographical form deviation in contemporary sonnet .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Contemporary sonnet"
  • " defamiliarization"
  • "dialect"
  • "form deviation"