جستجوی انگاره خانه در آثار «سهراب سپهری» بر مبنای پدیدارشناسی تخیل «گاستون باشلار»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده:
خانه یکی از مؤلفه های اصلی در تخیّل ادبی است که انگاره های متفاوتی را صورت بندی می کند. در انگاره خانه مفاهیمی چون هویت یابی ،دل بستگی،فضائیت وجود(به تعبیر هایدگر)مکان کاوی روان (به تعبیر باشلار)و انسجام کالبد روانشناختی (از دیدگاه شولتز)و انگاره ماندلا یا تمرکز روان ناخودآگاه از جنبه روانشناختی یونگ، و مانند آن دیده می شود.خانه زادگاه مهم ترین انگاره ای است که در اشعار و آثار ادبی منثور می توان یافت.انگاره خانه که سرشار از رمانس ،با تمام ویژگی های آن است ،بی شک نزد هر شاعری دارای ویژگی هایی خاص مطابق با رویکرد آن شاعر به جهان و هستی است و سبک شناسی این انگاره می تواند رویکردی مناسب برای شناخت جهان درونی و ذهنی شاعر باشد.مقاله حاضر به سبک شناسی انگاره خانه در هشت کتاب سهراب سپهری می پردازد و با بخش بندی آن به سه دوره متفاوت و متمایز، رویکرد سپهری را به مفهوم خانه از ابتدا تا انتهای دوره شاعری در مجموعه هشت کتاب و همچنین کتاب ناتمام اطاق آبی مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Home of Imagination Investigating the Images of Home in Sohrab Sepehri’s Poetry through Bachelard’s Phenomenology of Imagination

نویسنده [English]

  • ziba parishani
pnu university
چکیده [English]

Abstract
“Home” is a key concept in literal imagination through which different imaginations are formed. Through the image of home in poetry different notions like identity, intimacy, belonging, the spatiality of the being (Heidegger), place seeking of the soul (Bachelard), the unification of psychological entity (Schultz) and the image of Mandala or centralization of unconscious (in Jung psychology) is formed. Home is the birthplace of the most important images which is seen in poetry and prose and is full of romantic perception of the world. This image finds particular perceptions in accordance with every poets’ worldview, and understanding of these images is a crucial path in the understanding of inner world and imagination of every poet. This paper is aims to understand the image and meaning of home near Sohrab Sepehri. Through the classification of his poetry into three different phases, this paper investigates the approach to and understanding of Sohrab from the concept of home through his poetry and the unfinished book of Blue Room.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image of home
  • Identity
  • Sohrab Sepehri
  • Gaston Bachelard