نقد و تحلیل روایت حکایت « زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود » در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه گرماس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد بوشهر

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد بوشهر

چکیده

آلزیر داس ژولین گریماس ( algirdas julien greimas)یکی از نظریه پردازان حوزه‌ی روایت است. که پس از پراپ در زمینه‌ی ساختارگرایی الگویی ارائه می‌کند که به الگوی کنشی معروف است. این الگو دربردارنده مؤلفه‌هایی است که بر اساس این نظریه ساختار بنیادی روایت و زبان یکی است در این مدل، کنشگران در قالب سه جفت متضاد پیرنگ ایجاد می‌کنند. مؤلفه دیگر این نظریه مربع معنایی است که مبتنی بر تقابل و ویژگی‌های متضاد است پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ریخت‌شناسانه‌ی یکی از حکایت‌های الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه گریماس می‌پردازد نکته مهم این بررسی آن است که طرح کلی داستان و نحوه‌ی روایت‌گری و شخصیت‌پردازی قهرمانان داستان تابع یک نظم و چهارچوب کلی است. این حکایت با معیارهای الگوی گریماس منطبق است. همچنین با کمک مربع معنا شناسی ساختار کلی حکایت یه اجزای تقابلی قابل تحلیل و بررسی است و کنشگران برادر شوهر، مرد جوان، بازرگان و اهالی کشتی حرکتی را از شهوت و امیال شیطانی به « نه- شیطانی» انجام می‌دهند و در نتیجه از جایگاه « نه- شهوت» به طرف پاکدامنی حرکت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticizing and Analyzing the Anecdote “the right women whose husband had went on a trip” in Attar’s Ilāhī-Nāma based on Greimas theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Qadamyari 1
  • SEYEDMAHMOOD SEYEDSADEGHI 2
  • Seyed Jafar Hamidi 1
1 Islamic University of Iran, Bushehr
2 BUSHER
چکیده [English]

Algirdas Julien Greimas is one of the theorists in the field of narrative who presents a pattern in structuralism after Propp which is know as the action pattern. This pattern includes components where the fundamental structure of narrative and language is the same based on this theory. In such model, the actors create a plot within three contradictory pairs. Another component of this theory is the semantic square which is based on the contrast and contradictory characteristics. The present study investigates and analyses morphologically one of the narratives of Attar’s Ilāhī-Nāma based on the Griemas theory. The important point is that the general plan of story and manner of narrative and characterization of story heroes is subject to general framework and order. This narrative is consistent with the criteria of Griemas pattern. Also with the help of semantic square, the general structure of narrative with contrast elements can be analysed and investigated and the actors, i.e. brother-in-law, young man, merchant and ship inhabitants take a move from lust and evil desires to “no-evil” and as a result, they move from status of “no-lust” to chastity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Griemas
  • Ilāhī-Nāma
  • Narrative
  • Actor