نقش تشبیه در خوشه خوشه کردن حکایتهای تمثیلی دفتر سوم مثنوی معنوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 ذبیر آموزش و پرورش/ مدزس دانشگاه فرهنگیان

3 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

«تشبیه» در پدید آمدن حکایت‌ها در دفتر سوم مثنوی معنوی نقش بسزایی دارد و باعث پدید آمدن نوع خاصی از حکایت‌های تمثیلی گردیده‌است که در این مقاله از آنها با عنوان «حکایت‌های تمثیلی خوشه‌ای و بی‌خوشه» یاد شده است. این حکایت‌ها به عنوان مشبه‌به یک تشبیه مرکب یا گسترده هستند که نقطه‌ی شروعش در بیتی یا ابیاتی نهاده شده که‌این نوع حکایت‌ها از آن آغاز می‌شود.در نوع تمثیلی خوشه‌ای هر حکایت چند هسته‌ی روایی و حکایت وابسته به عنوان خوشه دارد در حالیکه در نوع بی‌خوشه تنها یک یا چند هسته‌ی روایی وجود دارد و حکایتی به عنوان خوشه وجود ندارد. در این زمینه تمثیل و روایت و حکایت و خوشه و بی‌خوشه بودن آن از مسایلی است که با تشبیه پیوند ناگسستنی دارد. مقاله‌ی حاضر به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که در دو حیطه‌ی بلاغی و داستانی مطرحند سئوالاتی از قبیل « چگونه تشبیه با ساختار روایی حکایت در ارتباط است و بر آن تاثیر می گذارد؟» و «تشبیه در ساختار حکایت‌های دفتر سوم مثنوی چه تقسیم بندی پدید آورده‌است؟ ». نویسندگان از این منظر حکایت‌های دفتر سوم مثنوی معنوی را تحلیل می‌کنند و به بررسی و تحلیل انواع حکایت‌های تمثیلی کوتاه و بلند خوشه‌ای و بی‌خوشه می‌پردازند و در تمام آنها بر وجود تشبیه به عنوان عنصر اصلی و سازنده در محور عمودی حکایت‌ها تأکید دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Simile in the Cluster Clustering of the Allegorical Tales of the Third Volume of Masnavi-ye-Ma'navi

نویسندگان [English]

  • abdollah vacegh-abbasi 1
  • mohamad choharmahali 2
  • hosayn sadeghi 3
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature
2 teacher/ecducation
3 education, teacher
چکیده [English]

The "simile" in the emergence of stories in the third volume of the Masnavi spirituality plays a significant role And Has led to the emergence of a certain kind of allegorical stories, which are referred to in this article as "clustered and unfocused allegorical tales" . These stories are considered to be a compound simulation or widespread and There is no anecdote as a cluster . That starting point is in the bit or in the middle of which this type of story begins. In the cluster algebra type, each clue has several cores of narrative and anecdote as cluster While there are only one or more narratives in the blank type. In this regard, allegory, narration, narrative, cluster and unconsciousness are issues that are likened to an unbreakable bond. The present article answers questions that are presented in two rhetorical and fictional areas. Questions such as "How is the likeness of the narrative structure of the narrative related to and affecting it? And "What is the likeness of the division of the narrative of the third story of Mathnawi? And from this point of view, authors analyze the stories of the third volume of Mathnavi. And explore a variety of short and long cluster and unassembled allegorical narratives, and emphasize the simsle of being as the main and constructive element in the vertical axis of the stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Simile
  • Third volume of the Mathnavi
  • Cluster and Nocluster Allegory
  • Narrative
  • Anecdote