نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبان شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان شناسی و مدرس زبان در دانشگاه گنجنامه، همدان، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و خوانش استعاره‌های بکار‌رفته از دیدگاه زبان‌شناسی در اشعار شاملو‌ و بهار‌، شعرای معاصر، بوده که یکی دارای شعر نو و دیگری دارای شعر سنتی است. همچنین تحلیل و خوانش داده‌ها بر اساس رویکرد شناختی و به طور ویژه انگارۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی (انگارۀ نام) فوکونیه و ترنر (2002،1998،1994) انجام گرفته که هدف آن، فراهم‌سازی یک الگوی شناختی عام برای معناسازی و پیدایش مفاهیم نو است. در انگارۀ نام نه تنها در دو قلمرو مبدأ و مقصد به استعاره پرداخته می‌شود، بلکه به حوزۀ سومی در پدید‌آمدن آن مفهومی‌سازی ذهنی مخاطب که از نگاشت دو حوزۀ مبدأ و مقصد به دست آمده است اشاره دارد. ماهیت انجام این پژوهشِ کیفی، توصیفی-تحلیلی است که در آن به دلیل محدودیتِ حجم مقاله، نگارندگان به گونه‌ای تصادفی به بررسی برخی از استعاره‌ها با استفاده از انگارۀ نام در اشعار شاملو و بهار پرداخته‌اند. نتایج نشان داد که استعاره‌ها و ترکیبات بکار‌رفته در این مجموعۀ اشعار با استفاده از روش ادغام، ترکیب و تکمیل، فضاهای جدیدی را به وجود آورده است، یعنی علاوه بر دو حوزۀ مبدأ و مقصد، فضای نوپدید دیگری ساخته شده است، به گونه‌ای که شاملو و بهار در اشعار خود از انگارۀ استعارۀ مفهومی (انگاره‌ی اسم) لیکاف و جانسون (1980) فراتر رفته و از انگارۀ نام بهره گرفته‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که استعاره‌های به‌کار‌رفته در این اشعار از نوع شبکۀ دو‌ساحتی هستند. بررسی‌ها نشان داد که بهار و شاملو به ترتیب از استعارۀ یأس و استعارۀ امید در اشعارشان استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Look at Literature from The Perspective of Linguistics

نویسندگان [English]

  • Masoud Dehghan 1
  • Behnaz Vahabian 2
1 Department of Linguistics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 PhD Student in Linguistics, Instructor of Language at University of Ganjnameh, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The present study aims at investigating to study the metaphors used linguistically in the poems of Shamloo and Bahar as contemporary poets, one with blank verse and the other with traditional poetry. The data analysis have been done based on the Cognitive approach and in particular the Fauconnier and Turner's Conceptual Blending Theory (henceforth CBT model)(1994,1998,2002). The purpose of this theory is to provide a general cognitive pattern for making meaning and the emergence of new terms. In the, it is referred to metaphor not only in the two domains of source and target, but also in the third domain in the emergence of mental conceptualization of the audience, which is derived from the mapping of the two domains of source and target. The nature of this qualitative research is descriptive-analytic. due to the limitation of paper volume, the authors have randomly examined some of the used metaphors in the poems of Shamloo and Bahar using CBT model. The results show that the metaphors and compounds used in this poetry collection have created new spaces using the blending, composition and completion method. In the other words, besides the two domains of source and target, there is another new space. In the way, Shamloo and Bahar in their poems have transcended the term of Lakoff and Johnson's Conceptual Metaphor Theory (henceforth CMT model) (1980) and they have used the CBT model in their poems. findings have also shown that the metaphors used in these poems are of double-scope network type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive linguistics
  • CBT model
  • source and target domain
  • Shamloo
  • bahar