بررسی مصادیق رفاه و تأمین اجتماعی در شاهنامه ی فردوسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر،

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی،اهر، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی،اهر، ایران.

چکیده

چکیده
رفاه و تأمین اجتماعی، یکی از شاخصه های پیشرفت در جوامع مترقّی است. بررسی اسناد تاریخی و مشاهدات اجتماعی مورّخان از ایران دوره ی ساسانی، بیانگر آنست که پادشاهان ساسانی در دوران فرمان روایی خود، کم و بیش برای بهبود زندگی مردم کوشیده اند. شاهنامه ی فردوسی یکی از آثارگران سنگی است که به روایت رُخدادهای آن دوران پرداخته است. پُرسش اصلی این نوشته آنست که آیا درشاهنامه ی فردوسی برای موضوع رفاه و تأمین اجتماعی، مصادیقی می- توان یافت؟ یافته‌های این پژوهش که به شیوه ی اسنادی- تحلیلی به انجام رسیده، نشان می دهد که برای هر چهار مؤلّفه ی رفاه و تأمین اجتماعی، یعنی: بیمه های اجتماعی، خدمات اجتماعی، رفاه اجتماعی و مساعدت های اجتماعی، مصادیق کاربردی و نمونه های بارز و روشنگری در شاهنامه ی فردوسی وجود دارد که نشان دهنده ی اهتمام فرمانروایان برای ارتقاء مسأله رفاه و تأمین اجتماعی در میان مردم در آن دوران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining examples of welfare and social security in Ferdowsi's Shahnameh

نویسندگان [English]

  • ABDOLLAH SHAHRIAR 1
  • Ramin Sadeginajhad 2
  • maryam mohammadzadeh 3
1 Student
2 Faculty member
3 Faculty
چکیده [English]

Welfare and social security are one of the indicators of development in progressive societies. A review of historical documents and social observations by historians on Sassanid period in Iran indicates that, during their reign, Sassanid kings have more or less tried to improve people's lives. Ferdowsi's Shahnameh is one of the precious works which narrates the events of that era. The main question of this article is whether an example can be found on this very important issue of welfare and social security in Ferdowsi's Shahnameh? The findings of this analytical-documentary study indicate that for all four components of welfare and social security, namely: social insurance, social services, social welfare and social assistance, practical and obvious examples can be found in Shahnameh. Which indicates Which indicates the high level of welfare and social security among the people at that time ..Key words: social insurance, social security, social welfare, Ferdowsi's Shahnameh, social assistance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: "Social Insurance"
  • "Social Security"
  • "Social Welfare"
  • " Ferdowsi Shahnameh" and "Social Assistance"