ارزیابی حس هویت در خودنگاره ی مولانا بر اساس تحلیل غزلیات شمس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

4 دکترای مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

غزلیات شمس را می‌توان تجربه‌ی عارفانه- عاشقانه‌ی مولانا از جهان (درون و برون) نامید که بازتاب احوال و تفکر و تحت تأثیر خودپنداره‌ی اوست. بر همین اساس در این پژوهش غزلیات را با عنوان خودنگاره‌ی مولانا تعریف میکنیم. برآنیم که با تحلیل‌ غزلیات با رویکرد روانشناسانه، حس هویت را در این خودنگاره‌ تا آنجایی که مقدور است ارائه دهیم. به منظور تحلیل محتوای ابیات در قدم اول الگویی شناختی با عنوان تعابیر شخصی بر پایه‌ی تحلیل چند اسلوب: خودپنداره، خود واقعی، خود آرمانی، خود ممکن، طرحواره، جامعه‌بیانگری و خودبیانگری، منطبق بر اصول روان‌شناسی تنظیم و تعریف می‌گردد و بر اساس آن ابیات تحلیل و حس هویت فردی و میزان کاربرد آن در ذهن و زبان شاعر و در نگارش اثری چون غزلیات شمس ارزیابی می‌شود. در نهایت با تحلیل داده‌ها به روش علمی نشان داده‌ایم که مولفه‌های حس‌هویت در غزلیات شمس تغییر داشتند و در مسیر سیر و سلوک عارفانه به صورت مثبت، ارزشمند و به روش منحصربه فرد با خودبیانگری‌های مثبت و رشدگرا اتخاذ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of Identity Sense in Rumi's Self-Portrait Based on the Analysis of Shams' Lyrics

نویسندگان [English]

  • bibi somaye Hoseini 1
  • Ahmad KHatami 2
  • abdolhosein farzad 3
  • mohammad hadi hadizade 4
1 Islamic azad University
2 Persian language and literature professor in Shahid Beheshti University.
3 Tehran
4 psychologist
چکیده [English]

Shams’s lyrics can be called Mowlana’s mystical, romantic experience of the world (inward and outward), which is reflected from Rumi’s attitudes and thoughts and influenced by his self-concept. Accordingly, in this study, we define the lyrics as Rumi’s self-portrait. We are going to present a sense of identity in this self-portrait as far as possible by analyzing lyrics with a psychological approach. In order to analyze the content of lyrics, the first step is to set up and define a cognitive model as personal interpretations based on a number of methods as: self-concept, real self, self-ideal, possible self, schema, self-expression, and social-expression, in accordance with the principles of psychology and based on that, by analyzing the lyrics, the sense of identity and level of its usage in poet’s mind and tongue and writing of his relic like Rumi’s lyrics get evaluated. Finally, by analyzing the data using the scientific method, we have shown that the self-identity components in Rumi’s lyrics are changed, and through the path of spiritual journey, they are positively, valuable, and has been adopted in a unique way with positive and growth-oriented self-expressions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of identity
  • self-Portrait
  • Rumi
  • Rumi’s Lyrics
  • Personal interpretations