تجلّی شاعرانه‌ی رنگ و آهنگ در غزلیات بیدل دهلوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

چکیده

از جمله تصاویر مهم بلاغی که در بررسی و شناخت سبک شخصی هر شاعر نقش مؤثری ایفا می‌کند، کاربرد رنگ‌ها و آهنگ‌ها و میزان استفاده‌ی شاعر از این نوع واژه‌ها است. اهمیّت این مسأله در شعر برخی از شاعران به ویژه شاعران سبک هندی به حدی است که از طریق آن می‌توان به بسیاری از سلیقه‌ها، باورها، آرزوها و خواسته‌های شاعر پی‌‌برد. بیدل دهلوی (1054-1133 ه.ق)، یکی از برجسته‌ترین شاعران سبک هندی است که در غزلیات خود به فراوانی از این امکان بهره گرفته است. هدف از این پژوهش توصیفی- تحلیلی، بررسی نوآوری‌های هنری و بسامد معنایی رنگ و آهنگ، همراه با مترادفات آن (ترانه، نغمه، ساز، زمزمه، صدا، ناله و...)، در غزلیات بیدل دهلوی می‌باشد. نتیجه‌ی تحقیق حاکی از آن است که شاعر با نگرش و بیانی خلّاقانه از لفظ رنگ و آهنگ، با بسامد چشمگیری به عنوان نقش‌مایه و نماد چند معنایی و محور ساختاری تصاویر بلاغی در جهت بیان انواع اندیشه‌های عاشقانه- عارفانه، زیبایی شعر، هماهنگی و تناسب بخشیدن به اجزای کلام استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Poetic expression of color and song lyrics Biddle Dehlavī

نویسندگان [English]

  • mohammad mir 1
  • samereh shahgoli 2
1 Associate professor of language and literature of Zabol University
2 Master of Persian language and literature of Zabol University
چکیده [English]

Among the important rhetorical images to study and understand the personal style of each poet plays a role, using colors and sounds, and the poet's use of these words. The importance of this issue in the lyrics of Hindi poets, especially poets to the extent that through it can be a lot of tastes, beliefs, aspirations and demands Pybrd poet. Dehlavī Biddle (1054-1133 AD), one of the greatest poets of his ghazals in Hindi is the abundance of this feature is used. The aim of this cross-sectional study to examine the frequency and meaning of color and artistic innovation with its synonym songs (lyrics, melodies, musical instrument, sing, sound, whining, etc.), is in lyrics Biddle Dehlavī. The result showed that the poet's attitude and creative expression refers to the color and songs, with great frequency as a motif and symbol-based semantic and structural few rhetorical images In order to express a variety of thoughts erotic-mystical, poetic beauty, harmony and balance has used up the parts of speech.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Bidel dehlavi"
  • "colors"
  • "songs"
  • "eloquence"