تحلیل عوامل ناشاعرانگی ها در شعر منثور شاملو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

2 اصفهان - دانشگاه اصفهان - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی.

چکیده

احمد شاملو نماینده ی اصلی شعر منثور در ادبیات معاصر ایران است. درباره ی وجوه مختلف شعری او در این قالب، مقاله ها و نقدهای بسیاری نوشته شده است. بیشتر نگاه منتقدان معطوف بر بازنمایی شعر منثور از آینه شعر این شاعر بوده است بنابراین برجستگی ها و نقاط قوت او بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و بر نقاط ضعف شاعری او در مراحل چندگانه ای که برای رسیدن به قله ی شعر منثور پیموده، کمتر نگاه افکنده اند؛ به جز در مواردی معدود و به صورت گذرا.به نحوی که هیچ مقاله ای تا امروز به صورت مستقل و علمی رد ناشاعرانگی ها را در شعر شاملو پی نگرفته است. در این مقاله کوشیده شده است عواملی چند که موجب لغزش های شعر شاملو از شعریت به ناشاعرانگی شده، بررسی شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است که در آن هشت عامل از آن عوامل ناشاعرانگی در شعر این شاعر مورد پژوهش قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Factors of non-poeticness in Shamlow's Prose Poetry

نویسندگان [English]

  • mokhtar fayaz 1
  • eshagh toghiani 1
  • Gholamhosein Isfahan 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Isfahan - University of Isfahan - Faculty of Literature & Humanity Science - Persian Language & Literature.
چکیده [English]

Ahmad Shamloo is the principal representative of prose poetry in contemporary iranian literature. There have been numerous studies and criticisms about various aspects of his poetry in this format. Most critics have focused on the representation of prose poetry from the poem's mirror of the poet. Thus, his strengths have been further explored, buthis poetic weaknesses where he has gone through the multiple stages to reach the pinnacle of prose poetry have been less explored except in a few transient ways. No article so far has independently and scientifically traced the origins of non-poeticness of Shamloo ' s poetry . This study attempts to examine several factors that have reduced the level of poetry in some of Shamloo 's early poems. The research method in this article is a descriptive-analytic one using library resources in which eight factors of the non-poeticnessin the poet 's prose poetry have been studied. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Shamloo
  • Non-poeticness
  • Prose Poetry
  • poetry