تحلیل گفتمان قصیده ی در‌از راه رنج تا راه رستاخیز با الگوی لاکلائو و موف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی تمام وقت گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مقاله‌ی پیش رو، شعر روایی «قصیده‌ی دراز راه رنج تا رستاخیز» کسرایی را با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلائو و موف بررسی و تحلیل می‌کند تا ستیز اجتماعی و هویت سوژه‌ها را به لحاظ کسب قدرت در دل گفتمان دهه‌ی پنجاه شمسی روشن سازد. جایگزینی دالِ «ملّت»، به جای «امّت» و برجسته‌سازی آزادی و برابری در ستیز با گفتمان مسلط، برآمده از شگرد و ساختار گفتمان انتقادی کسرایی‌ است. هدف تحقیق حاضر معرفی گفتمان سیاوش کسرایی در ستیز با گفتمان مسلط زمانه است و چگونگی شکل‌گیری و خلق سوژه از سوی گفتمان‌ها سؤال اصلی این پژوهش محسوب می‎شود. مهم‌ترین یافته‌ی این پژوهش همانا شگرد گفتمانی کسرایی، یعنی برجسته‌سازی و وجه استعاری گفتمان است که در شرایط بحران اجتماعی، چهره‌ای آرمانی از گفتمان خودی در برابر آن دیگری ارائه می‌کند. وجه هنری و شاعرانه‌ی این شعر، به دلیل برجستگی سویه‌ی ایدئولوژیک و سیاسی آن، برجسته نیست. گردآوری داده‌ها به شیوه‌ی اسنادی و هدفمند بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Discourse Analysis of Long Ode of the Way of Suffering until the Way of Resurrection With the Laclau’s and Moff’s Pattern

نویسندگان [English]

  • Hafez Sadeghpoor 1
  • mohammad parsanasab 2
1 Department of Persian Language and Literature, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran Student of Ph.D.Persian languages and literature Kharazmi University
2 professor, Persian languages and literature Kharazmi University Tehran
چکیده [English]

The present article reviews and analyzes the narrative poem "A Long Tale of Suffering to Doomsday" of Kasraaee in a descriptive-analytical manner, with the approach of Laclau's and Moff's discourse analysis. This research has a qualitative aspect and makes the social conflict and the identity of the subjects clear in terms of gaining power in the heart of the discourse of the fifty decade of solar year. Replacing the "Nation" sign instead of the "Ummah"and highlighting the freedom and equality in opposition to dominant discourse, is the result of the method and structure of critical discourse of Kasraie. The purpose of this study is introducing Siaavash Kasraei’s discourse in opposition to the dominant discourse of the time; and the state of formation and creation of the subject by the discourses is the main question of this research. The most important finding of this research is Kasraae’s discourse, that is, foregrounding and the metaphorical aspect of discourse which under the social crisis offers the ideogical aspect of discourse against the other one. The poetic art of this poem, due to its ideological and political prominence is not high. The data collection has been documented and purposeful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis
  • Kasraaee
  • narrative poem
  • A Long ode of Suffering to Resurrection